DH Van lang hoi phap luat 004

 

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC – HỆ TIÊU CHUẨN

Bao gồm 2 ngành là ngành luật và ngành luật kinh tế với thời gian đào tạo 4 năm. Khoa Luật đang xây dựng chương trình đào tạo đặc biệt với nhiều học phần được cải tiến cho sinh viên