Quy mô đào tạo

Hệ thống & bậc đào tạo 

Bậc đại học: 

  • Luật  

  • Luật Kinh tế 

  • Luật kinh tế – Chương trình đào tạo Đặc biệt 

Bậc cao học:Luật kinh tế  

Khoa Luật hiện đang xúc tiến xây dựng Đề án tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật Kinh tế. Dự kiến, kỳ tuyển sinh Cao học Luật khóa 1 của Khoa Luật, Trường ĐH Văn Lang sẽ bắt đầu vào tháng 9 năm 2020.  

Đặc thù hệ thống giáo dục tại khoa 

Trường Đại học Văn Lang xác định rõ triết lý đào tạo cử nhân Luật gắn lý luận với thực tiễn, tăng cường khả năng ứng dụng cho sinh viên khi tốt nghiệp, hướng tới mục tiêu đào tạo các cử nhân Luật có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có đầy đủ kiến thức lý luận và thực tiễn về pháp luật; kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan đến lĩnh vực pháp luật; bước đầu có định hướng chuyên sâu và rèn luyện kỹ năng thực hành, có thể giải quyết được một số vấn đề pháp luật trong nước và hội nhập quốc tế, nằm vững phương pháp nghiên cứu khoa học, có tư duy phản biện, độc lập sáng tạo, có năng lực tự học và học tập ở các bậc học cao hơn; trung thực, nhiệt tình, gắn bó với công việc được giao nhằm phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. 

Với triết lý đào tạo và mục tiêu chung nói trên, chương trình đào tạo cử nhân Luật của Trường Đại học Văn Lang được xây dựng trên cơ sở tiếp thu các thành quả của giáo dục đại học tiên tiến thế giới, kết hợp với đặc thù của giáo dục Việt Nam nhằm mang lại giá trị và sự khác biệt cho sinh viên ở cả 5 lĩnh vực: kiến thức, tư duy, kỹ năng, hành vi và thái độ. Đặc biệt là nâng cao kỹ năng ứng dụng. Do đó, chương trình đào tạo cử nhân Luật của Đại học Văn Lang được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chương trình đào tạo chuyên ngành Luật của các trường đại học có uy tín trên thế giới như Trường Đại học Bristol (Anh) – Top 13 về đào tạo Luật của Anh và top 50 về đào tạo Luật của thế giới (năm 2018), Trường Đại học New South Wales (Úc) – Top 15 về đào tạo Luật của thế giới (QS Subject Ranking 2019); Chương trình đào tạo ngành Luật của các trường có uy tín tại Việt Nam như: Chương trình đào tạo Luật của Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, chương trình đào tạo ngành Luật của Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội và chương trình đào tạo ngành Luật của Đại học Cần Thơ. 

Năm học 2019-2020Khoa Luật Trường ĐH Văn Lang đang tổ chức đào tạo bậc cử nhân 2 ngành Luật và Luật Kinh tế cho tổng số 900 sinh viênKhoa cũng giảng dạy môn Pháp Luật đại cương cho toàn bộ sinh viên Trường Đại học Văn Lang và một số môn học cho sinh viên ngành khác như: Luật kinh tế; Luật bản quyền, Pháp luật chuyên ngành Mỹ Thuật công nghiệp; Pháp luật chuyên ngành công nghệ thông tin; Luật xây dựng…..