CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

Sinh viên khoa luật đại học Văn Lang luôn tích cực, hăng hái tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức.