HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Các hoạt động ngoại khóa của Khoa Luật được tổ chức hằng năm nhằm nâng cao ý thức của sinh viên với công đồng, thể hiện tài năng và sự tự tin của sinh viên trong các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao,…